اخبار جهانی مددکاری اجتماعیکارگروه روابط بین الملل

آخرین اخبار فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی | مداخلات ترامپ در حوزه حقوق بشر و حقوق اجتماعی

مداخلات ترامپ در حوزه حقوق بشر و حقوق اجتماعی:
IFSW درباره سياست های تعيين شده توسط ريس جمهور آمريكا آقای ترامپ اظهار نگرانی كرد و اين سياست ها را خشونت های آشكاری عليه حقوق بشر و حقوق اجتماعی دانست.
ما -به عنوان يك سازمان جهانی- قوياً سياست های اخير آقای ترامپ را در خصوص ورود و اقامت پناهجويان مسلمان در امريكای شمالی مردود اعلام ميكنيم. برنده جايزه نوبل مالالا يوسافزا بيان داشت:” تصميم امروز آقای ترامپ بسته شدن درها بر روی كودكان، مادران و پدران كه در جستجوی رهايي از خشونت و جنگ هستند.
قانون ”ممانعت از مسمانان” مسلماً ناعادلانه و غير انسانی ميباشد. تعلق داشتن به فرهنگ و يا كشوری خاص از شما يك مظنون، متجاوز و يا تروريست نخواهد ساخت. بعنوان مددكاران اجتماعي ما نگران هستيم كه اين ذهنيت قومی در بطن جامعه بسط پيدا كند. اين ذهنيت تنها خشونت، عدم تحمل افكار مخالف، قوميت گرايی و ضديت با عقايد دينی را در جامعه گسترده خواهد ساخت. مسلماً ما از دولت امريكا خواهيم خواست كه سياست های حمايتی از پناهجويان را بدون در نظر داشتن قوميت، مليت و مذهب افراد را از سر گيرد.
ما همچنين از حذف بخش های مربوط به حقوق LGBTQ، تغييرات آب و هوايي و ترجمه به زبان اسپانيايی وب سايت كاخ سفيد نگران هستيم. زيرا اينها نيز مسلماً مقايس هايی هستند كه توسط رئيس جمهور ترامپ اعمال شده اند و بدون ترديد حقوق بشر و آزادی افراد را در ارتباط با جستجوی اطلاعات نقض ميكنند. اين موارد نه تنها بر روی دموكراسی و نحوه اداره دولت اثرگذار هستند بلكه بر كيفيت سطح زندگی افراد تأثير خواهند داشت.
IFSW بر اتحاد تمامی افراد بدون در نظر گرفتن نژاد و قوميت، طبقه اجتماعی، جنسيت، ايديولوژی سياسی و سبك زندگی شان تأكيد ميكند و همچنين از بيان صداها و ايده ها، آزادي بيان و سفر افراد در اقصی نقاط جهان حمايت ميكند. بنابراين در حضور مقياس هايی كه به مفهوم واقعی و اثرگذار دموكراسی آسيب وارد می آورند و همچنين در مقابل خشونت هايی كه احترام، هويت افراد، حقوق شهروندی و حقوق بشر، آزادي بيان و حقوق زنان را ناديده ميگيرند ساكت نخواهد بود.
هدف اصلی ما حمايت از افرادی است كه بطور مستقيم از نتايج اين سياست گذاری ها آسيب خواهند خورد.
در كوتاه سخن، سخن ماری وولستونكارفت را به يادآور ميشويم كه : جهان به اعانه احتياج ندارد بلكه نيازمند عدالت است.
گردآوري: درا سيلوانا مارتينز
رئيس جامعه امريكا لاتين در IFSW

ترجمه: پونه امام شوشتری؛ عضو کارگروه روابط بین الملل مددکاران اجتماعی ایرانیان
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا