اخبار استانها | برگزاری کارگاه آموزشی مداخلات مددکاری اجتماعی و روانشناسی کارشناسان اورژانس اجتماعی استان کرمانشاه

05-15-1کارگاه آموزشی مداخلات مددکاری اجتماعی و روانشناسی کارشناسان اورژانس اجتماعی به مدت دور روز، با حضور مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه (دکتر امید قادری)، معاونت امور اجتماعی و کارشناس دفتر آسیبها برگزار گردید
به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ روز اول کارگاه توسط خانم دکتر حسینی و در رابطه با مداخلات روانشناسی و مشاوره ای و چگونگی اقدامات کارشناسان مطالب ارائه گردید و در روز دوم کارگاه توسط دکتر آزاد دارابی، در رابطه با مداخلات تخصصی مددکاران اجتماعی در مراحل مختلف ارائه خدمات تیم اورژانس به خانواده های در معرض آسیب به صورت کار عملی، با همکاری فعال کارشناسان مطالب ارائه گردید. قابل به ذکر است در این کارگاه دو روزه، در رابطه با چگونگی نقش مددکاری اجتماعی (مبتنی برخانواده) توضیحات کاربردی و عملیاتی ارائه شد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا