معرفی مقاله | بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و اعتیاد به مواد مخدر در گروهی از درمانجویان وابسته به مواد

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و اعتیاد به مواد مخدر در گروهی از درمانجویان وابسته به مواد در شهرکرد

چکیده: اعتیاد به مواد مخدر، بیماری روانی عودکننده و مزمنی است که توأم با اختلالات انگیزشی شدید و از دست دادن تسلط رفتاری است و منجر به ویرانی شخصیت می شود. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و اعتیاد به مواد مخدر در گروهی از درمانجویان وابسته به مواد در شهرکرد بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد وابسته به مواد مخدر در شهرکرد در سال ۱۳۹۴ و در دامنه سنی ۲۰ تا ۵۰ سال بودند که در پژوهش حاضر با استفاده از نمونه گیری در دسترس از بین درمانجویان وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد و علاقمند برای شرکت در پژوهش انتخاب و در نهایت تعداد ۵۰ آزمودنی بر اساس ملاک های ورود و خروج به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه شخصیتی نئو (۱۹۹۵) استفاده شد. یافته های به دست آمده نشان داد بین روان رنجوری افراد و اعتیاد به مواد مخدر رابطه معناداری وجود دارد (۰۵/۰>P). همچنین بین برون گرایی افراد و اعتیاد به مواد مخدر رابطه معنادار وجود دارد(۰۵/۰>P). ولی یافته ها نشان داد ویژگی های باز بودن نسبت به تجربه و توافق افراد با اعتیاد به مواد مخدر رابطه معناداری وجود ندارد (۰۵/۰<P). بین ویژگی با وجدان بودن افراد و اعتیاد به مواد مخدر نیز رابطه معنادار و منفی وجود دارد (۰۵/۰>P). بنابراین در تبیین نتایج فوق می توان گفت افرادی که اعتیاد به مواد مخدر داشته باشند، اضطراب، افسردگی، خشم و پرخاشگری بالاتر و شایستگی، قاطعیت و وظیفه شناسی کمتری نشان می دهند.

کلمات کلیدی: اعتیاد به مواد مخدر، وابستگی به مواد، ویژگی های شخصیتی

جهت دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

نویسنده: فاطمه رازی | کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا