نظریه های مددکاری اجتماعی | طبقه بندی نظریه های مددکاری اجتماعی

05-3سایت تخصصی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵: پین در سال ۱۹۹۱ نظریه ها را در مددکاری اجتماعی به چهار دسته تقسیم می کند:

۱_Theories about social work

این طبقه شامل نظریه هایی می شود که طبیعت و نقش مددکاری اجتماعی را در جامعه تبیین می کنند.

۲_Theories of social work

در این طبقه نظریه هایی قرار می گیرند که فعالیتهای مددکاری اجتماعی را توصیف می کنند، اهدافی برای مددکاری اجتماعی قرار می دهند و توضیح می دهند چرا آن فعالیتها در مواجه با اهداف موثر و مرتبط هستند.

۳_Theoris contributing of social work

نظریه های جامعه شناختی، روانشناختی و دیگر نظریه هایی هستند که رفتار فردی و اجتماعی را توضیح می دهند یا توصیف می کنند و نظریه های مددکاری اجتماعی مرتب از آنها استفاده می کنند و مرتبط به تفسیرهای علوم اجتماعی عمومی است و شواهدی را برای تأیید تجویزهای نظریه ی مددکاری اجتماعی ارائه می دهد.

۴_Theories of social work practice and method

تعیین این جزئیات که چگونه خلاصه ی یک نظریه در حوزه ی عمل در ارتباط بین مراجعین و مددکار اجتماعی می تواند بکار گرفته شود.

نظریه ی های ایده آل در مددکاری اجتماعی باید تشویق به سوال کردن و فهمیدن بکنند و به عزت نفس مراجع و پیچیدگی ها احترام بگذرانند، چون نظریه ها نشانی از حرفه هستند و لازم است پاسخگویی ها را مطمئن سازند و به مددکار اجتماعی کمک نمایند که از تبعیض در عمل دوری کند.

فاطمه جعفری | دکتری مددکاری اجتماعی
منبع: Prof.Rajeshwar prased
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا