نقشه راه برای پیشگیری از اچ. آی. وی تا سال ۲۰۲۰ | تسریع در روند پیشگیری ۷۵ درصدی اچ. آی. وی. برای کاهش موارد جدید عفونت

نقشه راه برای پیشگیری از اچ. آی. وی تا سال ۲۰۲۰  | تسریع در روند پیشگیری ۷۵ درصدی اچ. آی. وی. برای کاهش موارد جدید عفونت

“ترجمه و گردآوری: هما صدری؛ مددکار اجتماعی”

========

این نقشه راه از طریق یک روند مشورتی با بیش از ۴۰ کشور و سازمان تهیه شده است؛ از جمله سازمان های جامعه مدنی، اجتماع افرادی که با اچ. آی. وی زندگی میکنند، سازمان های مذهبی، شبکه های جمعیت کلیدی ۱ و سازمان ها و بنیادهای بین المللی، جهت مشخص کردن نقشه راه جهانی پیشبرد پیشگیری از اچ. آی. وی تا سال ۲۰۲۰ است.

ارزیابی های کشوری و مشاوره های ملی برای شرکت کردن کشورها به سمت تأیید رهبری ملی برای پیشگیری از اچ. آی. وی. سازماندهی شد، همچنین بررسی و ارزیابی پیشرفت و بحث در مورد اقدام سریع برای پیشگیری صورت گرفت. مشاوره های موضوعی و ریشه ای و بررسی مطالعه موردی نیز برای اداره کردن و توسعه عناصر کلیدی نقشه راه انجام گرفت، بیشتر این عناصر کلیدی در یک چارچوب نتایج جهانی قرار میگیرند که در مقاله مجله سال ۲۰۱۶ قرار گرفته اند.

New HIV infections among adults (15+ years), globally, 2010–۲۰۱۶ and 2020 target

(موارد عفونت ا. آی. وی در بین بزرگسالان ۱۵ سال به بالا، جهانی، ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ و هدف ۲۰۲۰)

===========================

HIV Prevention 2020 Road Map — Accelerating HIV prevention to reduce new infections by 75%

۱۰ October 2017

The Road Map was prepared through a consultative process that brought together more than 40 countries and organizations, including civil society organizations, networks of people living with HIV, faith-based organizations, networks of key populations1 and international organizations and foundations, to chart the way forward to achieving global HIV prevention goals by 2020. Country assessments and national consultations were organized in participating countries towards reaffirming national leadership for HIV prevention, reviewing progress and discussing accelerated action for prevention. Thematic consultations and case study reviews were also conducted to develop key elements of the Road Map, most of which are also contained in a global results framework first proposed in a journal article in 2016.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا