کارگاه آموزشی سلامت اجتماعی و بهداشت روانی برای زنان سرپرست خانوار

کارگاه آموزشی سلامت اجتماعی و بهداشت روانی در زنان سرپرست خانوار، با تأکید بر نقش فعال مددکاران اجتماعی با همت معاونت اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه (دفتر توانمند سازی زنان) و مشارکت کلینیک مددکاری اجتماعی بامداد و تدریس آقای آزاد دارابی دکتری مددکاری اجتماعی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی سلامت اجتماعی

قابل به ذکر است محورهای اصلی این کارگاه آموزشی به شرح ذیل بوده است:

سلامت اجتماعی و شاخص های آن
حمایت اجتماعی و سلامت اجتماعی
سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی
سلامت اجتماعی و تاب آوری اجتماعی
نقش فعال مددکاران اجتماعی در ارتقا سلامت اجتماعی در حوزه زنان سرپرست
بهداشت روانی و اهمیت آن در زنان سرپرست خانوار
مداخلات مددکاران اجتماعی در سطوح پیشگیری و ارتقاسلامت اجتماعی

منبع: روابط عمومی مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا