پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

معرفی کتاب | کتاب مددکاری اجتماعی و معنویت

کتاب مددکاری اجتماعی و معنویت
نویسنده: آیان مائتوس
مترجمان: دکتر مهرداد نوابخش، دکتر میترا خاقانی فرد
انتشارات بهمن برنا

در طول ماههای اخیر که در حال تدوین این کتاب بوده ام، دین و معنویت کمتر در اخبار روزانه مورد توجه نبوده است. برای مثال، کارفرمایانی را دیده ایم که کارکنان خود را به واسطه پرداختن به امور دینی از کار برکنار کرده و یا عذرشان را خواسته اند. خدمات امنیتی، چه در بریتانیا و چه در خارج از مرزها همچنان در پی یافتن افراط گرایان دینی هستند که در صدد ارتقاء و یا پیوستن به اقدامات تروریستی می باشند. و NHS اخیراً مشاجره ای را در مطبوعات و رسانه راه انداخته است که در پی تصمیمی است که در رابطه با پرستاری اتخاذ شده که کنار بیماری به عبادت پرداخته است.
همچنین ما در جامعه ای چند فرهنگه که برخی از اعتقادات مذهبی آن رفته رفته با هم دچار تنش و خشونت متقابل می شوند، زندگی می کنیم. انگار مسیحیت کم کم رنگ می بازد و این در حالی است که دیگر ادیان قوت می گیرند و صدایشان بیش از پیش به گوش می رسد. در کنار این مسایل، مسئله ی بی دینی هم دیده می شود. هستند مردمانی که باشکوه و خرسند از تعلق نداشتن به هیچ دینی غره هستند. گر چه باید متذکر شویم که هرگز نمی توان چنین استباط نمود که آن ها باور و ایمانی ندارند و معنویت درونشان نیست.
مددکاری اجتماعی از سویی دیگر، گویی به مشاجرات پیرامونش بی اعتناست. در فضای شغلی به ندرت پیش می آید که در رابطه با مذهب بحثی مطرح شود. و شاید بتوان گفت که عدم تعادلی در این جا “حتی شاید نوعی خشونت” در رابطه با چنین مسائلی پیش می آید.
مددکاری اجتماعی به واسطه عدم رابطه و در گیری با مفاهیمی چون معنویت دچار تضعیف شده است. شایسته است مددکاران اجتماعی از معنویت درونی خود و افرادی که با آنها کار میکنند آگاه باشند.

در فصل اول کتاب با تعاریف متعددی از مفهوم معنویت آشنا خواهید شد. بطور ویژه می توان گفت که در این فصل با شباهتها و تفاوتهای بین معنویت و مذهب آشنا می شوید.
در فصل دوم مبانی نظری و تئوری های ابتدایی مطرح شده و در طول این فصل خواهید فهمید که فرهنگ چه نقش پررنگی در مددکاری اجتماعی و معنویت دارد و چطور چارچوبی برای هر دو مفهوم ایجاد می نماید.
در فصل سوم مفهوم و موضوع اساسی اجتماعی و معنویت را برایتان بازگو می نماید.
در فصل چهارم الگوی کتاب تغییر می کند و این همراه با بررسی مجزای محیط های مددکاری اجتماعی اتفاق می افتد.
در فصل پنجم به موضوع معنویت و ناتوانی می پردازد. من بر این باور هستم که مردمی که دچار ناتوانایی هایی می باشند نادیده گرفته میشوند و یا در طول تاریخ به صورتی کلیشه ای مورد توجه قرار گرفته اند و اینکه نیازهای معنوی این چنین افراد به نحوی نادیده انگاشته شده اند.
در فصل ششم از شما خواسته می شود تا روی موضوع تشویش ذهنی و معنویت متمرکز شوید.
در فصل هفتم توجه متمرکز بر کودکان و معنویت می شود. در سالهای اخیر تمایل ویژه ای به زندگی معنوی کودکان پیدا شده است.

ویژگی های آموزشی:
این کتاب کتابی است فعل و انفعالی و شما وظیفه دارید به عنوان خواننده نقش فعالی داشته باشید. در این کتاب مطالعات موردی زیادی گنجانده شده است. تمرینات بسیار متنوعی برای خواننده در نظر گرفته شده است که امید است برایتان جذاب و سودمند باشد.

انتشاریافته در مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir
دکمه بازگشت به بالا