اخبار اجتماعی ایراناستان تهرانیادداشتهای اختصاصی

یادداشت اختصاصی | به بهانه حادثه آتش سوزى و فرو ريختن ساختمان پلاسكو در تهران

حوادث ناشى از كار هم براى كارگران و هم براى كارفرمايان و هم بر جامعه عوارض زيانبارى دارد.
حوادث ناشى از كاربراى كارگران سبب درد و رنج و آسيب جسمى و احتمال معلوليت و عدم توانايى در انجام كارهاى سابق و هم چنين اثر روانى ناشى از محدوديت شغلى و كاهش حقوق كارگرى ميشود كه درصورت معلوليت و مرگ كارگر آثار ذكر شده شديدتر است.
همچنين برخى عوارض حوادث ناشى از كار براى كارفرمايان شامل: كاهش توليد، كاهش كيفى محصول در اثر بكارگيرى كارگر جديد بجاى كارگر حادثه ديده، افزايش هزينه اضافه كار براى جبران كاهش توليد، اتلاف وقت و هزينه حقوقى و هزينه ها و درمانى،…..
همچنين برخى عوارضی كه حوادث ناشى از كار براى جامعه دارند شامل:
كاهش درآمد خانواده به دليل خروج فرد از نيروى كار، تأثير بر سازمانهاى پرداخت كننده خسارت،..
و اما عوارض حوادث ناشى از كار براى خانواده فرد آسيب ديده اين است كه فرد آسيب ديده به دليل محدوديت جسمى و روانى دچار انزواى اجتماعى شده و در بسيارى از موارد به آسيبهاى اجتماعى نظير خشونت، اعتياد و خودكشی روى ميآورد و اين عامل تأثير مستقيم بر زندگى فردى و خانوادگى وى ميگذارد.
حوادث ناشى از كار براى فرد به ميزان تحصيلات، انگيزه، توانايي و مهارت بر وضعيت جسمى و روحى وى اثر ميگذارد و سبب اُفت تحصيلى فرزندان و چه بسا ترك تحصيل آنان جهت كسب درآمد است و موجب حركت فرزندان و مادر خانواده به سمت كار خارج از منزل و ايجاد معضلات اجتماعى و حركت بسوى شغلهاى كاذب و غير قانونى ميشود.
در حادثه قابل پيش بينى آتش سوزى و فروريزی ساختمان پلاسكو در تهران مثل هر حادثه قابل پيش بينى ديگر عوامل محيطى و رفتارى شامل تجهيزات ناقص، ضعف مديريت در ايحاد برنامه مناسب براى ايمنى، تهويه نامناسب، عدم استفاده و عدم توجه به علائم هشداردهنده و اضطرابهاى مختلف، ريسك كردن، استفاده نادرست از ابزار و تجهيزات، عجله، افسردگى، مشكلات مالى، نبودن مهارت يا آگاهى، نقص فيزيكى يا روانى، عدم تطابق دانش و توانايي هاى جسمى و روانى نقش داشته اند، جهت پيشگيرى از همچون حوادثى سازمانها و نهادهايى كه محطيهاى مختلف كارى به آنها مربوط ميشوند بايد با در نظر گرفتن عوامل و عوارض حوادث در محطيهاى كارى نهايت تلاش و دانش خود را به كار گرفته و از بروز چنين حوادث تأسف بارى پيشگيرى نمايند كه پيشگيرى به دلايل متعدد بهتر از درمان است. بنظر ميرسد نقش مددكاران اجتماعى چه قبل از بروز و چه بعد از بروز اين حوادث بسيار جدى و مهم است و آن تلاش از طريق هشدارهاى لازم جهت پيشگيرى از اين حوادث و آسيبهاى اجتماعى كه در پى دارند و همچنين نقش ياورانه و درمانگرانه آنان بهمراه روانشناسان بعد از بروز اين حوادث تلخ است چرا كه در حوادث ناشى از كار فرد آسيب ديده احساس محروميت كرده و اين احساس به احساس كم ارزشى يا بى ارزشى فردى مي انجامد و به دليل از دست دادن توانايي جسمى و شغل خود احساس تبعيض كرده و انگيزه و اعتماد بنفس خود را از دست داده و دچار ناامنى، پرخاشگرى، حالات نابهنجار روانى و در نهايت جدايي و انزواى اجتماعى ميشود و براى فرار از بيكارى و حفظ هويت خود به مواردى نظير خشونت خانوادگى، همسرآزارى، اعتياد و دزدى روى مى آورد. موارد ذكرشده علاوه بر آسيب به فرد بر خانواده او نيز اثر ميگذارد و در اثر كاهش درآمد باعث روى آوردن به مشاغل كاذب و ترك تحصيل فرزندان و آزار در خانواده ميشود و در مواردى هم ديده شده به دليل فشارهاى روانى فرد دست به خودكشى هم ميزند.
گرچه حضور مددكاران اجتماعى و روانشناسان در شرايط پس از وقوع حادثه ضرورى و مهم است اما با نگاهى كمى عميق تر هم به شغل مددكارى و هم به چنين حوادثى ميتوان نقش مددكاران اجتماعى را در هشدارهاى لازم جهت بررسی شرايط موجود محطيهاى نامناسب كارى و عوارض و عواقب ناشی از حوادث احتمالى و قابل پيش بينى بوضوح مشاهده كرد…
حوادثى كه بلاى طبيعى نبوده و قابل پيش بينى ميباشند و بشر در بروز و ظهور آنها دخالت داشته و عمدتاً نيروهاى جوان و فعال زير چهل سال قربانى اينگونه حوادثند.
اميدكه مسئولين با خردورزى و بكارگيرى دانش و انديشه شرايطى فراهم كنند كه در بلاياى طبيعى هم كمترين آسيب را داشته باشيم، چه رسد به حوادث قابل پيش بينى نظيراتش سوزى و فروريختن ساختمان پلاسكوى تهران…..

فرح اشرف پور | كارشناس ارشد روانشناسى؛ كلينيك نويد زندگى
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا