معرفی کتاب

آشنایی با کتاب داغ ننگ روسپیگری؛ تحلیل جامعه شناسی و روانشناسی روسپیگری زنان در جامعه

روسپیگری و انحرافات جنسی از تاریخی ترین و باسابقه ترین انحرافات و كجروی های بشر است كه آثار آن را می توان در طول تاریخ دنبال كرد؛ چرا كه از دیرباز جوامع مختلف با چهره كریه و منحوس این پدیده ضد اخلاقی و اجتماعی آشنایی كامل داشته اند، اما در سال های اخیر به موازات تحولات صنعتی و تكنولوژی پیشرفته این پدیده اشكال و ابعاد تازه ای را در بسیاری از كشورها از جمله ایران به خود گرفته است (علوی،1389).

در دهه های اخیر با گسترش جوامع سرمایه داری، ظهور تبلیغات و تكنولوژی های جدید، روحیه لذت طلبی، تنوع طلبی و در نتیجه انحرافات اخلاقی در سراسر جهان افزایش یافته است. جامعه ایران نیز تحت عوامل مختلف دست خوش این بحران گردیده كه یكی از بازنمودهای آن، گسترش روزافزون روسپی گری و تن فروشی است . از مهم ترین عللی كه كشورها را با این چالش مهم روبرو كرده اند، مسائل اجتماعی، فقر و بیكاری، جمعیت رو به رشد كشورهای فقیر، عدم تامین نیازهای اولیه اعضای خانواده می توان نام برد، همچنین گذار جوامع از سنتی به مدرنیسم، تحولات اجتماعی و انقلابات، جاذبه های شهری و توریستی، مهاجرت، تجربه خانواده، آداب و رسوم خرافی را از دیگر عوامل گرایش به فحشا و روسپیگری ذكر كرده اند) علیای زند، 19:1381) .

در دهه های اخیر همگام با رشد گرایش های اخلاقی، باید برای تغییر آن وضعیت اقدام كرد) رابینگتون و واینبرگ،13 : 1382) معنویت و دین داری، تمایلات مادی گرایانه و ضد اخلاقی نیز در اغلب جوامع گسترش یافته است. مفاسد اجتماعی و اخلاقی، از جمله روسپی گری یا بهره كشی های جنسی، یكی از مهم ترین ناهنجاری های اخلاقی است كه امروزه به علت رواج عقاید سهل گیر و اغماض گر نسبت به روابط جنسی، با وجود آگاهی از خطرات و زیان های بسیار آن، گسترش یافته و موجب انحطاط جوامع گردیده است) فاتحی وهمکاران، 1389).

ویژگی جالب توجه روسپیگری، به همراه داشتن درآمد زیاد، بدون نیاز به داشتن مهارت های خاص و سطح بالا است؛ به گونه ای كه درآمد حاصل از روسپی گری خیابانی در كمترین حد آن، ممكن است چندین برابر درآمد ناشی از اشتغال تمام وقت به حرفه ای باشد كه پرداختن به آن نیازمند احراز مهارت های ویژه است روسپی گری را می توان معلول روحیۀ لذت طلبی، مصرف گرایی و تنوع طلبی غیرهنجاری دانست) ادنالد و كورن،3:2001).

وجود برداشت های مختلف از مفهوم روسپی گری از جمله مشكلات اساسی در پرداختن به این مقوله است. روسپیگری فروش تن است در ازای پول یا مواد مخدر یا دارو) مونتو، 162:2004) و به عبارتی برآوردن خواهش های جسمانی در برابر پاداش های مالی می باشد (سیفی 2:1386).

پدیده ای كه وجود دلایل متعدد و چندگانه شیوع، زیست متفاوت و گاه پنهان اما گسترده، جدال بر سر قانونی یا غیرقانونی بودن، مجرم یا قربانی بودن روسپی و قدم نهادن این پدیده به عرصه تجارت و ظهور صنعت سكس به عنوان سومین صنعت سودآور جهان تنها نشانه هایی از پیچیدگی ابهام آور این مسأله می باشد. پدیده ای كه به تعبیر ژرژگورویچ  یک پدیده اجتماعی تام می باشد كه دارای لایه ها، اقشار و سطوح متعدد است (حاجی زاده میمندی 4:1386)، که اقدام به قانونی كردن آن مردان را با این پیام مواجه می سازد كه زنان كالاهای جنسی هستند و روسپیگری یكی از سرگرمی های بدون ضرر برای مردان است) ربانی خوراسگانی و قانع عزآبادی، 1394) .

با این تعاریف روسپیگری ریشه ای عمیق در دل زندگی اجتماعی، روان شناختی، سیاسی و اقتصادی دارد و یكی از لغزنده ترین پدیده هایی است كه كنترل قانونی نفوذ چندانی بر آن ندارد (لیو،2012). روسپیگری هم معلول مشكلات اجتماعی نظیر مهاجرت، بیكاری، حاشیه نشینی، فقر، عدم امكان ازدواج، مصرف گرایی، سطح تحصیلات پایین، خانواده از هم گسیخته، ضعف باورهای مذهبی و غیره است و هم خود به مشكلات اجتماعی نظیر سرقت، طلاق، اعتیاد به مواد مخدر، حتی قتل و بسیاری از آسیب های دیگر می انجامد) ربانی خوراسگانی و قانع عزآبادی، 1394).

پایین آمدن سن ورود به روسپیگری و مواجه شدن با روسپیان كودک و نوجوان و خطرناكی این سبک زندگی با پیوند جدایی ناپذیرش با بیماری هایی چون ایدز و حضور پررنگش به عنوان معضل اجتماعی كه راهی برای انكار باقی نگذاشته، به ویژه در سال های اخیر توجه زیادی را به خود معطوف نموده و سازمان ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی را جهت مهار و كنترل به تكاپو واداشته است. تلاشی كه تنها زمانی مثمرثمر واقع می گردد كه شناختی صحیح از این آسیب اجتماعی حاصل شده باشد. اگرچه تلاش های زیادی جهت نائل شدن به این شناخت انجام شده اما این پدیده همچنان دارای ریشه های ناشناخته ای است كه مانع از ثمربخشی تلاش ها می گردد) ربانی خوراسگانی و قانع عزآبادی، 1394).

در ارتباط با روسپیگری یكی از مفاهیمی كه خیلی كاربرد دارد مفهوم داغ ننگ است. داغ ننگ، فشار اجتماعی موذیانه ای است كه با تعداد نامنتهایی از صفات، شرایط، وضعیت سلامت و گروه های اجتماعی وابسته به زمینه و بستر اجتماعی پیوند خورده است. پدیده ای كه نطفۀ آن در ذهن انسان بسته می شود، در عرصۀ كنش متقابل تولد می یابد و گسترۀ خویش را وابسته به مهیا بودن شرایط رشد خویش با توجه به فرهنگ و ارزش های حاكم بر جامعه می پرواند و عرصه های گوناگونی را جولانگاه خویش می كند.

داغ ننگ پدیده ای است نسبی، بدین گونه كه صفاتی كه مشمول داغ خوردگی می شوند از جامعه ای به جامعۀ دیگر متفاوتند؛ به عبارتی، بستر هر جامعه با تمام آنچه ارزش تلقی می شود همچون پاپوشی آهنین به پای داغ ننگ قفل شده است. بر اساس این، حتی اگر صفات داغ خوردگی نیز در جوامع مختلف یكسان باشد، شدت و ضعف و سایر نمودهای آن در هر جامعه شكل خاص خود را می یابد.

پیچیدگی رو به رشد روابط اجتماعی، سست شدن روابط عاطفی حاكم بر خانواده، جوان بودن جامعه و مهاجرت بی حساب به شهرهای بزرگ و افزایش حاشیه نشینی، از جمله عواملی هستند كه زمینه گسترش انحرافات اجتماعی را فراهم كرده اند. ادامه این وضعیت، به ویژه در حوزه انحرافات زنان، سلامت و امنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی خانواده ها و حتی امنیت سیاسی جامعه را تهدید می كند. شناخت علمی موضوع دختران و زنان آسیب دیدۀ جنسی اولین گام در رفع تهدیدهای یاد شده است.

با توجه به علل و عوامل و همچنین نتایج و اثرات گسترده ای كه پدیده روسپیگری بر جامعه می گذارد مولفین كتاب حاضر در پی بررسی و تحلیل جامعه شناختی و روانشناختی از پدیده داغ ننگ روسپیگری در جامعه هستند.

ضرورت تحلیل داغ ننگ روسپیگری

روسپی گری اگر چه خود تابع شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، اما با آثار مخرب خود به عنوان یک آسیب اجتماعی، از انحرافاتی است كه تمامی ابعاد و ساحت های جامعه را تهدید می كند و علاوه بر آثار و پیامدهای منفی در سطح فردی و خانوادگی، در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معضلات فراوانی را برای جامعه در پی دارد. رواج روسپی گری فراتر از افزایش تعداد بیماران مقاربتی و ایدزی، كم شدن آمار ازدواج و افزایش نرخ طلاق، تولد كودكان خیابانی و افزایش سقط جنین های غیرقانونی، اختلال در نظام تربیتی كودكان و … جامعه را به یک جامعه بیمار تبدیل می كند (فاتحی و همكاران، 1389) .

هتک حرمت، بهره كشی جنسی و تحقیر زن، سست شدن بنیان خانواده، فرزندهای نامشروع و سقط جنین،

خودكشی و بیماری های جنسی و … از پیامدهای انحرافات جنسی ناشی از روسپی گری است. مهم ترین آسیب های روسپی گری متوجه هویت زنان است. در جامعه ای كه روسپی گری رواج می یابد، نگاه به زن یک نگاه جنسی است. این نگاه از سویی اگرچه تحقیر زن را در پی دارد، هویت انسانی و اجتماعی و كرامت اخلاقی و انسانی او را تهدید می كند (مكنون و آشتیانی، 1384 : 230).

وجود زنانی كه در سطح خیابان با مشتریان مرد خود وارد معامله می شود، برای زنان عفیف نیز باعث حس ناامنی می شود كه انزوای زنان را در پی خواهد داشت. پدیده زنان روسپی سلامت امنیتی، اخلاقی، بهداشتی و روانی اعضای جامعه را به خطر می اندازد. از آنجاكه روسپیان با شخصیت های گاه منحرفی پیوند می خورند، احتمال آنكه درگیر جرم ها و رفتارهای پرخطری چون اعتیاد، مصرف مشروبات الكلی و … شوند، بسیار است؛ در واقع روسپی گری با انواع دیگر آسیب های اجتماعی و مفاسد مرتبط است و تهدیدها و خشونت های بسیاری برای آنان در پی دارد. یكی از مهم ترین آثار و تبعات روسپی گری برای مردان، تغییر نگرش آنان به ازدواج و علائق خانوادگی است كه به فروپاشی خانواده ها و بالا رفتن آمار طلاق می انجامد) و روایی و همكاران، 1389) .

مسأله روسپیگری بطور كلی از آنجایی كه بنیان خانواده و تولید مثل ها را دچار مشكل می كند و كاركرد مادر بودن و همسر بودن را دچار اختلال می كند بررسی این آسیب اهمیت پیدا می نماید. اگر روی این آسیب اجتماعی بررسی و اقدامی صورت نگیرد ممكن است این موضوع و ناهنجاری تبدیل به هنجار شده و قبح مسئله از بین برود و در این صورت است كه در جامعه اینگونه ناهنجاری را بسیار زیاد خواهیم دید.

تهیه کتاب:

– انتشارات ندای کارآفرین: تهران خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، انتشارات ندای کار آفرین پلاک 29

تلفن: 66402722 – 021    www.nadayekarafarin.ir

سایت فروش اینترنتی کتاب

 

 

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا