باشگاه تاب آوری Resilience Clubتاب آوری و معنویتتیم تخصصی تاب آوری خانواده

باشگاه تاب آوری | تاب آوری فردی و معنویت “قسمت دوم”

تاب آوری فردی و معنویت “قسمت دوم”

یادداشت اختصاصی زهرا نیا زاده

روانشناس؛ مترجم و عضو تیم تخصصی تاب آوری انجمن ازدواج و خانواده کشور

 باورهای شخصی و ارزش های حاکم بر زندگی  درمیزان اشتیاق و فداکاری برای دستیابی به اهداف از موضوعات بسیار مهم است پیشروی، رشد و حتی جان سالم به در بردن ازفجایع و مصیبت های طبیعی وانسان ساخته همانند سیل و زلزله و یا جنگ و بیماریهای صعب العلاج به میزان انطباق پذيري و سازگاری آدمی مرتبط اس  و یا رسيدن به سطحي از تعادل، پس از به وجود آمدن اختلال که با وضعيت قبل از سانحه برابری یا مطابقت ميكند البته در مواردی مشاهده میگردد.

تاب آوری موفقیت در انطباق است كه بصورت ویژه در شرایط نامناسب و فرساینده قدرت نمایی می کند بعبارت دیگرتاب آوری و معنویت در یک جمع جبری و بصورت فرآیندی دستیابی به نتیجه ای خوب در پیچیدگی هایی است که تعاملات ما بین عوامل تهدیدکننده و فاکتورهای محافظت کننده را رقم میزند که روشن است حفظ این نتیجه نیز خود ازدستاوردهای دیگرتاب آوري بشمار میآید.

توانمندی، تکامل و تعادل بویژه در شرايط خطرناك جز با معنامندی و تاب آوری ممکن نخواهد بود

 در عرصه خانواده نیز برهمگان روشن است که باورها و سيستم اعتقادی روش مواجهه و کارآیی وحتی معنی سختي و تفسیر آن را تعیین میکند. در واقع همین سیستم های اعتقادی، معانی و نگرشهاست که انعطاف ، توانایی و تاب آوری افراد و خانواده ها را درمخاطرات ومسیر پرفراز وفرود رشد وتکامل را پشتیبانی میکند.

از قرار معنويت دانش و آگاهي ویژه ای ازجهان هستی و نيرويي فراتر از ابعاد مادي است و این پیوندی پایداربا زنده مانی و زندگانی است .

انسانیت انسان در گروه معنویت است و بازسازی خسارت وارده به این معنا مأموریت تاب آوری است. معنویت و تاب آوری در مواجهه موفق با مسائل ریز و درشت زندگي كمك می كنند که آرامش و سلامت ثمره معنویت و تاب آوری است .

 البته پژوهشهای متعددی در نتایج خود نیز اعلام کرده اند که بین تاب آوری و معنویت با سلامت رواني، بهباشی و سلامت جسمي، و رضایتمندی و شادکامی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

مهربانی و ملایمت ثمره معنویت آدمی است انسان معنامند از توانایی و تاب اوری بیشتری برخورداراست و زندگي پویا و پرطراوتی را تجربه میکند.

و البته معنويت و اعتقادات مذهبی قادر است تاب آوری افراد را در برابرسختي ها افزايش دهد که این هم از قضا در مطالعات متعدد مورد تأکید واقع شده است .

مسأله ی دیگری که بواسطه معنویت موضوعیت یافته است امکان اسناد و تفسیری از رویدادهای غیر قابل پیش بینی و یاغیر قابل کنترل است که در کاهش اثرات مخرب حوادث بطرز چشمگیری تأثیر دارد، حتی نسبت دادنِ حوادثِ منفي به عواملی خارج از اراده و كنترل افراد تا حدود زیادی منجر به خوش بینی خواهد شد و همگي اين موارد در توسعه تاب آوری و توانایی افراد در برابرسختي ها موثر است و از همین طریق هم تجربيات اوج و معنویت برای آدمی، هدفمندی، خوش خلقی و خودكارآمدی، شکیبایی و صبوری را به ارمغان می آورد

ساختار و رفتار مذهبی جامعه همچنین موجب احساس آرامش و مدیریت بهتری را بر اوضاع و احوال به ویژه در روزهای سخت و بحرانی بهمراه دارد بررسی بیشتر و شناخت مشکل و مسأله در کنار مفاهیمی چون توسل و توکل و ایمان به نیرویی مافوق نیروهای بشر واقعاً میتواند مایه آرامش خاطر وتاب آوری بیشر باشد .

این نیروی برتر که همان خداوند مهربان و بخشنده است می تواند در در تمامی مراحل زندگی، در عبور از روزهای سخت و ناکامی ها و تجربه شکست های تمام عیار حتی ما را یاری کند که توانایی و تاب آوری داشته باشیم شجاع و دلیر باشیم و کلام آخر اینکه خداوند است که همیشه در همه حال تاب آوری وتوانایی، سرافرازی و سربلندی ما را تضمین می کند از این رو بسیار ضروری است که در تقویت معنامندی و ارتقای معنویت توانایی و تاب آوری انسان را نیز مدنظر قرار دهیم.

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا