پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

گزارش بیست و یکمین میزگرد مجازی مددکاری اجتماعی ایرانیان

گزارش بیست و یکمین میزگرد مجازی با موضوع بررسی نقش مددکاران اجتماعی در مشارکت سیاسی آگاهانه مردم در عرصه انتخابات

نتایج مباحثه گروهی شماره(۲۱): بررسی نقش مددکاران اجتماعی در مشارکت سیاسی آگاهانه مردم در عرصه انتخابات

مشارکت در دهه‌های اخیر، جایگاهی مهم در حوزه‌های گوناگون طراحی و برنامه‌ریزی از جمله برنامه‌ریزی شهری به دست آورده است. یکی از انواع مهم مشارکت کـه بسـیار مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفتـه مشارکت سیاسی است. تصور بر این است کـه در جامعـه‌ای کـه شـهروندان مشارکت کافی در امور سیاسی ندارند، احساس تعهـد و دلبسـتگی چنـدانی نیز به نظام سیاسی وجـود نخواهنـد داشـت. مشارکت سیاسی در چهارچوب‌هـای متعـارف و قـانونی، یکی از معیارهای توسعه سیاسی در کشورهای جهان به شمار می‌آید، با رونق فزاینده بحث مشارکت سیاسی در دهـه‌هـای اخیـر، هـم‌اکنـون ایـن بحـث یکـی از مهمترین و اساسی‌ترین مفاهیم در علوم سیاسی و اجتماعی به شمار می‌رود. امـروزه متفکران و صاحب‌نظران توسعه، مشارکت را از مهمتـرین ارکـان توسـعه بـه شـمار می‌آورند و در توسعه سیاسی بـرای آن اهمیتـی دوچنـدان قائلنـد. بـه اعتقـاد آنـان مشارکت سیاسی از ضرورتهای جدانشـدنی و انکارناپـذیر نظـام سیاسـی در قـرن بیست و یکم است و اصلیترین شاخص توسعه یافتگی سیاسی، حالا با توجه به اهمیت مشارکت آگاهانه مردم در عرصه سیاسی این سئوال مطرح است که نقش مددکاران اجتماعی در مشارکت آگاهانه مردم در عرصه انتخابات چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش؛ در فضای مجازی این سوال در جمع ۴۴۳نفری از جامعه مددکاران اجتماعی ایران که شامل اساتید این رشته، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی، مددکاران اجتماعی شاغل در ادارات و سازمانهای مختلف و سایر صاحب نظران مطرح شد و نتایج مباحثه گروهی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی گرینهایم ولاندمن (۲۰۰۴) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل پاسخ ها کدهای اولیه استخراج گردید. این کُدها در طی فرآیند تجزیه و تحلیل در دو گروه مفاهیم اصلی و مفاهیم فرعی به شرح ذیل قرار گرفتند.

جهت مشاهده متن کامل این مطلب اینجا کنید.

گردآوری، تحلیل و ارزیابی: پروانه خفتان؛ کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی و عضو تیم تخصصی وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir
دکمه بازگشت به بالا